Naše umelecké odbory

Prihláste svoje dieťa na SZUŠ a dajte mu šancu na umelecký vývoj. Podporte talent svojho dieťaťa v týchto odboroch.
Na tanečnom odbore privítame každého s ambíciou vyjadrovať sa pohybom. Tanec rozvíja hudobný sluch, rytmus, kreativitu a pamäť. Je hravým spôsobom, ako pridať viac pohybu do každodenného života dieťaťa.
Profil absolventa:
Absolvent tanečného odboru si osvojil pozitívny vzťah k pohybu a zahŕňa ho do svojho každodenného života. Je schopný bez problémov sa naučiť choreografiu a spoznáva rozdiely medzi rôznymi tanečnými štýlmi. Hýbe sa do rytmu, vníma emóciu hudby, na ktorú tancuje a vie ju vyjadriť pohybom. Do pohybového vyjadrenia vkladá kúsok svojej osobnosti.
V tomto odbore sa venujeme každému dieťaťu so záujmom o výtvarnú tvorbu. Žiaci sa s nami učia výtvarne vyjadrovať a vnímať svet okolo seba. Pomáhame im lepšie zachytiť svoju realitu výučbou najrôznejších výtvarných techník. Naše hodiny sú priestorom, kde rešpektujeme individualitu, fantáziu a podporujeme kreatívne myslenie.
Profil absolventa:
Absolventi tohto odboru sú schopní vyjadriť svoje predstavy v kresbe, maľbe, koláži, modelovaní aj jednoduchej grafickej technike. Ovládajú prácu s výtvarnými pomôckami, ako sú ceruzy rôznej mäkkosti, fixky rôznej hrúbky, tuše, rôzne druhy farieb a pastelov. Dokážu modelovať z mäkkého materiálu, zvládajú jednoduché grafické techniky ako monotypia, kartónorez a linorez. Použitím fantázie kreatívne vyhľadávajú možnosti zachytenia reality, kombináciou rôznych techník a materiálov.
Na literárno-dramatickom odbore sa učíme vyjadrovať rečou tela, mimikou a slovom. Našich žiakov učíme ako sa prezentovať pred verejnosťou a ako pretaviť do slov a gest nie len svoje vlastné myšlienky, ale aj dramatické texty.
Profil absolventa:
Absolvent literárno-dramatického odboru má rozsiahlu slovnú zásobu.Je schopný odprezentovať sa sebavedome a výrečne. Ovláda prednes. Má silne rozvinutú morálku a empatiu. Osvojil si vedomosti potrebné na to, aby zvládol dramatizáciu jednoduchého diela a dokáže aktívne pôsobiť v divadelných súboroch ako herec, scenárista.
Pre rozvoj hudobného talentu je nevyhnutné rozvíjanie motorických zručností, súčasne s hudobným myslením a cítením. Práve preto je pre hudobný odbor typické rozdelenie výučby na hodiny teórie, kde si žiak osvojuje teoretické vedomosti o hudbe, a praktické hodiny, ktoré spočívajú v hre na hudobný nástroj. Ak na vašom dieťati pozorujete hudobný sluch, toto je preň vhodný odbor.
Profil absolventa:
Po zvládnutí hudobného odboru vie žiak bez problémov čítať notový zápis a ovláda hru na sebou zvolený hudobný nástroj. Je schopný interpretovať skladby rôznych období, štýlov a žánrov. Má rytmické cítenie a rozpoznáva rôzne farebnosti tónov a dynamiku.